Privatliv

Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med personligen. Detaljerad information om dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges i denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Deras kontaktuppgifter finns i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att tillhandahålla dem till oss. Det kan till exempel vara .B data som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Dessa är huvudsakligen tekniska data (t.B webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa data samlas in automatiskt så snart du kommer in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information kostnadsfritt om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du återkalla detta samtycke när som helst i framtiden. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. Hosting

Extern hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Värden används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.6.1 lit.b GDPR) och för att säkerställa ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (artikel 6.6.1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6.1 lit. en GDPR och § 25.25.1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.B. fingeravtryck av enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följa våra instruktioner i förhållande till dessa uppgifter.

Vi använder följande värd:

checkdomain GmbH
ett dogado-koncernföretag
Große Burgstraße 27/29
D-23552 Lübeck

Orderbehandling

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (DPA) med ovannämnda leverantör. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen, som säkerställer att det behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Privatliv

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.B. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats är:

NaturResort Homeyer AB
Mårschvägen 2
92943 Gargnäs

Telefon: +46 (0)72 7455332
E-post: bh@michaelhomeyer.de

Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamål och medel för behandling av personuppgifter (t.B namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna dataskyddsdeklaration kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandling upphör att gälla. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.B. skatte- eller kommersiella lagringsperioder); I det senare fallet sker strykningen efter det att dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om de rättsliga grunderna för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.6.1 lit. en GDPR eller art. 9 punkt 2 lit. en GDPR, förutsatt att särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1.1 GDPR. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer sker databehandlingen även på grundval av artikel 49.1. en GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information i din slutenhet (t.B. via fingeravtryck av enheter) kommer databehandlingen också att utföras på grundval av § 25 punkt 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för genomförandet av förhandsavtalsmått behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.6.1 lit.b GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6.6.1 lit.c GDPR. Databehandlingen kan också ske på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.6.1 lit. f GDPR. De relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna dataskyddsdeklaration.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall samt direktmarknadsföring (artikel 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 6.6. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIFIKA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING PÅ GRUNDVAL AV DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUND SOM BEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER FÖR UPPRÄTTANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG I SYFTE ATT GÖRA SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR FÖRKNIPPAD MED SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot den allmänna dataskyddsförordningen har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de är stadigvarande bosatta, på arbetsplatsen eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och av låssymbolen i din webbläsarlinje.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras hos oss behöver vi vanligtvis tid att verifiera detta. Under revisionen har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
  • Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en balans göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är klart vilka intressen som gäller har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter endast behandlas – förutom lagringen – med ditt samtycke eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse för EUROPEISKA unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av kontaktuppgifter som offentliggörs inom ramen för skyldigheten att avtrycka i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial avvisas härmed. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kontakt

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från utredningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla undersökningen och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit.b GDPR, om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av föravtalsåtgärder. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.6.1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6.6. 1 lit. en GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.B. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 lit.b GDPR, om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av föravtalsåtgärder. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.6.1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6.6. 1 lit. en GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.B. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.

Källa: https://www.e-recht24.de